2011 m. vasario 8 d., antradienis

Istoriko K.Kasparo monografijoje gvildenamos antrosios Sovietų
Sąjungos agresijos prieš Lietuvą aplinkybės, eiga, lietuvių tautos
pasirengimas priešintis agresoriui, Pasipriešinimo kilimo veiksniai ir
laisvės kovos 1944 m. vasarą - 1946 m. pavasarį. Daug dėmesio skiriama
Lietuvos partizanų taktikai, organizacinei raidai, atskleidžiami okupantų
planai, antipartizaninė taktika, slopinimo priemonių esmė.

2011 m. vasario 2 d., trečiadienis

Liongino Baliukevičiaus PARTIZANO DZŪKO dienoraštis

Publikuojamas ţuvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis pusę amţiaus išgulėjo buvusiame KGB archyve Vilniuje.
Dienoraštyje iškyla tragiška idealisto asmenybė, drįstanti tiesiai paţvelgti į pasaulį ir save. Autoriaus pasaulėţiūra, troškimai ir siekiai atsiskleidţia negailestingos partizanų kovos fone. Iš kasdienybės konteksto išsirutulioja ir nuodugnesni apibendrinimai esminiais tautos ir valstybės išlikimo klausimais.
L. Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštyje atsispindi ir aktualiausios Dainavos apygardos partizanų problemos bei kasdieniai rūpesčiai...

2011 m. sausio 24 d., pirmadienis

Tauro apygardos kapelionas, štabo narys kunigas Justinas Lelešius-Grafas (1917—1947) nuosekliai pasakoja apie apygardos štabo ir atskirų jo padalinių veiklą, fiksuoja žūtis, apmąsto gyvenimo ir kovos prasmę. Dienoraštis prasideda nuo 1946 m. balandžio 19 d. ir baigiasi 1947 m. rugpjūčio mėn. Tai reikšmingas istorijos šaltinis bei įdomus rezistencinės literatūrinės minties paminklas, atskleidžiantis laisvės kovotojo mąstyseną, paties Pasipriešinimo esmę ir prasmę.

2011 m. sausio 22 d., šeštadienis

Knygos autorius — vienas žymiausių pokario rezistencijos dalyvių ir
vadų, žinomas slapyvardžiu „Vanagas". Jis buvo nuteistas ir sušaudytas
1956 m. Knygoje spausdinami jo prisiminimai apie rezistencijos organizavimą,
kovas prieš bolševizmą.